ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.2/2565) จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมฯ (นายภูริ วงศ์วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม

26 พฤศจิกายน 2564  17

ตารางราคากลาง จ้างเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.4/2565) จ้างทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน ทสม. และเครือข่ายฯ (บริษัท ซิเมทริก จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง