ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสารเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายสำนัก/ศูนย์/กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

25 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ เครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง