ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.6/2565) จ้างทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม

22 พฤศจิกายน 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.7/2565) จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค (บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.5/2565) จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง (บริษัท เอ็น-เอ็ด รีเสริช แอนด์ เลิร์นนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง