ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่

16 พฤศจิกายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง