ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่

16 พฤศจิกายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2564  0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง