ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

19 พฤศจิกายน 2564  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.4/2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง