ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.4/2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม

18 พฤศจิกายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง