ราคากลาง จ้างพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 11 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

19 ตุลาคม 2564  1

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

15 พฤศจิกายน 2564  3

ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ