ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.2/2565) จ้างทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทสม. ดีเด่น (บริษัท ซัมเวย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

16 พฤศจิกายน 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ระยะสี่ปีแรก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

17 พฤศจิกายน 2564  9

ประกาศผู้การเสนอชนะราคา จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง