ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง