ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือก

04 พฤศจิกายน 2564  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)