ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือก 04 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

04 พฤศจิกายน 2564  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)