ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีคัดเลือก

04 พฤศจิกายน 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)