ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤศจิกายน 2564  15  สำนักงานเลขานุการกรม

29 ตุลาคม 2564  15

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

02 พฤศจิกายน 2564  31

ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 2-5 พฤศจิกายน 2564 โทร 02-577-4182 ต่อ 2111 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th