เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 29 ตุลาคม 2564  15  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.8/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 พฤศจิกายน 2564  16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง