ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.8/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.6/2565) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2564  15

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)