ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.2/2565) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.1/2565) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้โทรศัพท์สาขา (บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.3/2565) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง