ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.1/2565) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้โทรศัพท์สาขา (บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ซันคัลเล่อร์ โอ.เอ. จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.2/2565) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง