ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 โทร.0-2278-8400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 18 ตุลาคม 2564  32  สำนักงานเลขานุการกรม

18 ตุลาคม 2564  25

ตารางราคากลาง จ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

19 ตุลาคม 2564  46

ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ในการประชุมรัฐภาคี UNFCCC COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร)