ปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 14-19 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2577-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th 15 ตุลาคม 2564  36  สำนักงานเลขานุการกรม

14 ตุลาคม 2564  39

ราคากลาง จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ

18 ตุลาคม 2564  24

ตารางราคากลาง จ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564