ราคากลาง จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ 14 ตุลาคม 2564  39  สำนักงานเลขานุการกรม

14 ตุลาคม 2564  23

ประกาศร่าง TOR ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 14-19 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2577-4182 ต่อ 3611 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

15 ตุลาคม 2564  37

ปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 14-19 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2577-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th