ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 04 ตุลาคม 2564  15  สำนักงานเลขานุการกรม

04 ตุลาคม 2564  34

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 4-7 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

04 มิถุนายน 2564  4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤษภาคม 2564)