ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 4-7 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th 04 ตุลาคม 2564  34  สำนักงานเลขานุการกรม

04 ตุลาคม 2564  42

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 รายการ ศสท.)

04 ตุลาคม 2564  16

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ