โครงการ/กิจกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมออนไลน์ (e-Learning)

เครือข่าย ทสม.

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green hotel)

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green restaurant)

สำนักงานสีเขียว (Green office)

สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

ศาสนสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green religion)

อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school)

มหิงสาสายสืบ

มหิงสาสายสืบปฐมวัย

ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Scout)

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.)

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม