ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

29 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.2/2565) จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมฯ (นายภูริ วงศ์วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.4/2565) จ้างทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน ทสม. และเครือข่ายฯ (บริษัท ซิเมทริก จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.8/2565) จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

26 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.9/2565) จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสารเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายสำนัก/ศูนย์/กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ เครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.3/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2564  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2564  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2564  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างกระแส และความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.5/2565) จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง (บริษัท เอ็น-เอ็ด รีเสริช แอนด์ เลิร์นนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2564  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.7/2565) จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค (บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.6/2565) จ้างทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.3/2565) จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  18  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 รายการ)

19 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม ด้านการจัดการขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.4/2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤศจิกายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤศจิกายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565

18 พฤศจิกายน 2564  23  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 18-23 พฤศจิกายน 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

18 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.2/2565) จ้างทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทสม. ดีเด่น (บริษัท ซัมเวย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้การเสนอชนะราคา จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤศจิกายน 2564  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่องานสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 4/2565 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ระยะสี่ปีแรก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

16 พฤศจิกายน 2564  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2564  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2564  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ

15 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.2/2565) ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 พ.ย 64 - มี.ค 65 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.10/2565) จ้างติดฟิล็มกันความร้อนและกรองแสงรถยนต์ 2 ขฉ 5471 (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลเกียรติบัตร ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.3/2565) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายกาาร (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกันความร้อนและกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 2ขฉ 5471 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

10 พฤศจิกายน 2564  17  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 9 รายการ)

10 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก1./2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2564  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตถ้วยรางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤศจิกายน 2564  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤศจิกายน 2564  13  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

05 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.11/2565) จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด (นายณัฐวุฒิ กรอบเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 พฤศจิกายน 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด อาคารส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีคัดเลือก

04 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

04 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือก

04 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 พฤศจิกายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2564  33  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 17 รายการ)

03 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤศจิกายน 2564  31  สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 2-5 พฤศจิกายน 2564 โทร 02-577-4182 ต่อ 2111 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

01 พฤศจิกายน 2564  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2564  13  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

29 ตุลาคม 2564  5  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2564  7  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2564  27  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 3/2565 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

27 ตุลาคม 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.9/2565) จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ตุลาคม 2564  49  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 1/2565 ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ตุลาคม 2564  43  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 2/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ตุลาคม 2564  37  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ตุลาคม 2564  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีและสกู๊ปข่าวความเคลื่อนไหวสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ตุลาคม 2564  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2564  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2564  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

18 ตุลาคม 2564  23  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

18 ตุลาคม 2564  32  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 โทร.0-2278-8400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

15 ตุลาคม 2564  34  สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 14-19 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2577-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

14 ตุลาคม 2564  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 14-19 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2577-4182 ต่อ 3611 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

14 ตุลาคม 2564  39  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ

12 ตุลาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ

12 ตุลาคม 2564  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 12-18 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 02-577-4182 ต่อ 2111 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

08 ตุลาคม 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน Side Event ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ในการประชุมรัฐภาคี UNFCCC COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร) โดยวิธีคัดเลือก

04 ตุลาคม 2564  38  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 รายการ ศสท.)

04 ตุลาคม 2564  32  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 4-7 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

04 ตุลาคม 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ

01 ตุลาคม 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (Network) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ซันคัลเล่อร์ โอ.เอ. จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.1/2565) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้โทรศัพท์สาขา (บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.2/2565) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.3/2565) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.4/2565) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม (บริษัท ทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.5/2565) จ้างเหมาบริหารป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลงสาปและยุง (บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.6/2565) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.8/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสำเนาดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องใช้สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องใช้สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณพร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 กันยายน 2564  11  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Application ระบบงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่แวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  0  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  0  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์99,189บาท

22 กันยายน 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กันยายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กันยายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กันยายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

20 กันยายน 2564  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กันยายน 2564  9  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กันยายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือก

17 กันยายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กันยายน 2564  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล้กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2564  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กันยายน 2564  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 กันยายน 2564  5  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2564  7  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสิธีเฉพาะเจาะจง

02 กันยายน 2564  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง printer และบำรุงดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กันยายน 2564  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรม Adobe Photoshop CC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กันยายน 2564  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแอพพลิเคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กันยายน 2564  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และบำรุงดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กันยายน 2564  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง