สืบค้นข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*ข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

21 มกราคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มกราคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

20 มกราคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มกราคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

19 มกราคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

19 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

19 มกราคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

19 มกราคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565

18 มกราคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero)

18 มกราคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 18-21 มกราคม 2565 โทร 022788400 ต่อ 1405 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

17 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 24/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มกราคม 2565  14  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ในการขับเคลื่อน BCG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2565  18  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือ วิถีเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2565  8  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธ์ุพืชท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

13 มกราคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.5/2565) จ้างจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน (มูลนิธิโลกสีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางรากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวฯ

12 มกราคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.14/2565) จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย (บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2565  5  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม2564)

11 มกราคม 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 23/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 มกราคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สำหรับภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑

11 มกราคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มกราคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ช้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.10/2565) ซื้อกล่องอเนกประสงค์ 70 ใบ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 21/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

10 มกราคม 2565  25  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 22/2565 ประกวดราคาจ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิสก์ e-bidding

07 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มกราคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานแห่งชาติด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มกราคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.3/2565) จ้างจัดทำชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงฯ (บริษัท โอเฟนเซิร์ฟ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มกราคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.4/2565) จ้างจัดทำรายงานแห่งชาติฯ (บริษัท โอเฟนเซิร์ฟ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มกราคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

07 มกราคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

07 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ โดยวิธีคัดเลือก

06 มกราคม 2565  5  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มกราคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล

06 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 20/2565 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

06 มกราคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.1/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2565  46  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 17/2565 ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 มกราคม 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 18/2565 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 มกราคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลที่ 19/2565 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธันวาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนกงาน จำนวน 12 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธันวาคม 2564  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธันวาคม 2564  12  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบวิดีโอวอล (Video wall) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.9/2565) ซื้อระบบวิดีโอวอล 1 ระบบ (บริษัท ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.7/2565) ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 770 กล่อง (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธันวาคม 2564  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

29 ธันวาคม 2564  37  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีคัดเลือก

29 ธันวาคม 2564  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

28 ธันวาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARA-CoV2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2564  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1555 1557 deqpcenter@deqp.mail.go.th

28 ธันวาคม 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.8/2565) ซื้อชุดตรวจแอนติเจน (Covid-19) แบบตรวจน้ำลาย (บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

28 ธันวาคม 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองอน่าอยู่คู่อตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

28 ธันวาคม 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม

27 ธันวาคม 2564  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 16/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

27 ธันวาคม 2564  17  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง