ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

24 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564

23 พฤศจิกายน 2564  4  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2564  6  กลุ่มงานจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2564  2  กลุ่มงานจริยธรรม แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11 พฤศจิกายน 2564  8  กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบขอรับบริการให้คำปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน

11 พฤศจิกายน 2564  9  กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 พฤศจิกายน 2564  11  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการรับรู้การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน

01 พฤศจิกายน 2564  31  กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ตุลาคม 2564  15  กลุ่มงานจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

15 ตุลาคม 2564  13  กลุ่มตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ตุลาคม 2564  14  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ตุลาคม 2564  15  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10 กุมภาพันธ์ 2563  1  กลุ่มงานจริยธรรม ชื่นชมการทำความดีของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม