ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารภายใน
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวโครงการ/กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

29 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.2/2565) จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมฯ (นายภูริ วงศ์วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.4/2565) จ้างทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน ทสม. และเครือข่ายฯ (บริษัท ซิเมทริก จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.8/2565) จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1661 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ข่าวสารภายใน

24 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564

23 พฤศจิกายน 2564  4  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2564  6  กลุ่มงานจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2564  2  กลุ่มงานจริยธรรม แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11 พฤศจิกายน 2564  8  กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบขอรับบริการให้คำปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน

11 พฤศจิกายน 2564  9  กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวสิ่งแวดล้อม

25 พฤศจิกายน 2564  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ นวัฒกรรมลดมลภาวะทางอากาศจากสิ่งของรอบตัวเรา

24 พฤศจิกายน 2564  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ What is Cop26 and why does it matter ? EP3

22 พฤศจิกายน 2564  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลดโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมโลก

17 พฤศจิกายน 2564  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจที่ให้มากกว่าน้ำมัน

15 พฤศจิกายน 2564  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รักผิว แคร์ทะเล ต้องรู้จักเลือกใช้ครีมกันแดด

12 พฤศจิกายน 2564  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Inversion ฝากั้นอากาศ เก็บกักมลภาวะ

ข่าวรับสมัครงาน

30 กันยายน 2564  94  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

17 กันยายน 2564  129  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

13 กันยายน 2564  336  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

08 กรกฎาคม 2564  209  สำนักงานเลขานุการกรม การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

08 กรกฎาคม 2564  188  สำนักงานเลขานุการกรม การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

30 มิถุนายน 2564  191  สำนักงานเลขานุการกรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

ข่าวโครงการ/กิจกรรม

29 พฤศจิกายน 2564  24  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศบัญชีรายชื่อชุมชนและรายชื่อผู้มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาคร

15 พฤศจิกายน 2564  262  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2564 รอบ2

01 พฤศจิกายน 2564  16  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นักสื่อความหมายการทำงานของเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน

20 ตุลาคม 2564  46  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อ ทสม. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับอบรมออนไลน์ การพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตรนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม

19 ตุลาคม 2564  4  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประเมินน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564

14 ตุลาคม 2564  25  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม. คือใคร...?