หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,461 สรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. แยกตามประเภทอาสาสมัคร

ข้อมูลจำนวน ทสม. - สรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. แยกตามประเภทอาสาสมัคร

รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม.
แยกตามประเภทอาสาสมัคร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ รายชื่อเครือข่ายอาสาสมัคร จำนวนสมาชิกที่ร่วมเป็น ทสม.
1 เครือข่าย ทสม. 219,332
2 เครือข่าย ทช. 435
3 เครือข่าย ทธ. 1,171
4 เครือข่าย ทน. 3,124
5 เครือข่าย ทบ. 189
6 เครือข่าย ปม. 962
7 เครือข่าย อส. 4,152
รวม 229,365