หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 18,765 ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

ระบบงานเครือข่าย ทสม. - ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร
ใบสมัคร หลักสูตรการพัฒนาบทบาท ทสม. ในการเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมวินเพลส ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562 และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (ไฟล์ Word)

ใบสมัคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ใบสมัคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

สื่อประชาสัมพันธ์คู่มือการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2560

ประกอบด้วย 1)คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 2)โปสเตอร์ 3)แผ่นพับ

สำนักงานสีเขียว ปี 2560

เอกสารสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

คู่มือ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558

หนังสือเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2559"

ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี และ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

หนังสือแจ้งประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

หนังสือเชิญประชุม "เวทีเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม."

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559
คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2559
แอนนิเมชั่นแนะนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
ทสม. เป็นการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาและใจรักสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกประสานความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558