หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 391,931 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ให้ทสม. จำนวน 10 ท่าน)
QR COde
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 18 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 100 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 12/5/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 14/5/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : จังหวัดชุมพร
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 1/1/0544
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 28/4/2563
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :