หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 388,456 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
QR COde
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 100 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 27/5/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 28/5/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : จังหวัดเพชรบูรณ์
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 1/1/0544
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 24/4/2563
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :