หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 398,010 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : ขอยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับหลักสูตรใหม่ การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
QR COde
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 14 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 100 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 2/4/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 3/4/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 1/1/0544
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 25/11/2562
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :