หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 390,304 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (ทสม.รับได้ไม่เกิน 40 ท่าน ตามลำดับ)
QR COde
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 18 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 250 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 19/11/2562
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 21/11/2562
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 15/11/2562
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ : 1.ไม่เสียค่าลงทะเบียน 2.ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้อบรมต้องเบิกจากต้นสังกัดและชำระเอง 3.สำหรับทสม. ผู้จัดไม่สามารถจ่ายค่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางได้ 4.ผู้จัดจะรับผิดชอบอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการจัดฝึกอบรม
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :