หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,723 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ประกาศ : 16/11/2558 14:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 492 PRINT

                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาบุคลากร/เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์การด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ และ ให้การดำเนินงานมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                   การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริมยศ  สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยคณะทำงานการพัฒนาองค์การ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง