หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,746 สารคดีสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สารคดีสำนักงานสีเขียว (Green Office)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 704 PRINT

สารคดีสำนักงานสีเขียว  (Green Office)


VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนร ู้ ปี 2558 เพื่อเผยแพร่การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมท ี่ดีในรูปแบบสารคดี เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแว­ดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตามได้จ­ริง

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2298 5635
เว็บไซต์ bestpractice.deqp.go.th
อีเมล contact@deqp.mail.go.th
TAG ที่เกี่ยวข้อง