หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,308 ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พญาไท กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พญาไท กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 21/08/2558 10:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 2571 PRINT

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พญาไท กรุงเทพมหานคร

น้ำเสีย

 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548

 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 1. พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 3. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสง สวาง และเสียง พ.ศ. 2549

 

สิ่งปฏิกูล

 1. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5 เหตุรำคาญ          
 2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550     
 3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำ จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2540
 4. กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)
 5. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข พ.ศ.2546
 6. กฎกระทรวง ว่าด้วย อัตรา ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2545                   
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำ งานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

 

พลังงาน

 1. พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535

 

สุขภาพ

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่9) พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5 (2535)
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่10) พ.ศ. 2545กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  -ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.7 (2540) เรื่องเดียว ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่13) พ.ศ.2546 เรื่องเดียวกัน 
 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่19) พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามประราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2536 ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2550
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551 *ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 ลงวันที่30 ธันวาคม2548 เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 2. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย **เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย (ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ) **
TAG ที่เกี่ยวข้องGreen Office,กฎหมาย