หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,022 ประมวลภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โค้งสุดท้าย...สำนักงานสีเขียว ปี 2558

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โค้งสุดท้าย...สำนักงานสีเขียว ปี 2558
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 19/08/2558 14:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 843 PRINT

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โค้งสุดท้าย...สำนักงานสีเขียว ปี 2558

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีคำสั่ง ที่ 96/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว และมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) แก่บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการนำเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศต่อไป นั้น บัดนี้การอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้แทนจาก สำนัก/ศูนย์/กอง/สถาบัน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมทั้งสิ้น 88 ท่าน (รายละเอียดแนบ) ได้รับการฝึกอบรมแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการตรวจติดตามผลและให้ข้อชี้แนะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ดูรายละเอียด ที่นี่