หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,629 สส. ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากร

สส. ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากร
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 13/11/2562 16:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 75 PRINT

ขอชื่นชมการทำความดี

ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายรชฏ  จันทร์ศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประสบอุบัติเหตุ

พลัดตกสระน้ำ บริเวณงานลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11  พฤศจิกายน 2562

เหตุการณ์นี้เป็นการแสดงออกถึง พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม

ที่น่าชื่นชมและยกย่อง นับเป็นแบบอย่างการทำความดี

สมควรขยายผลความดี  ออกไปให้เป็นที่รับรู้

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น

13 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

TAG ที่เกี่ยวข้อง