หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,618 สส.มอบอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อสาธิตติดตั้งถังดักไขมันชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สส.มอบอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อสาธิตติดตั้งถังดักไขมันชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 15/10/2562 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 30 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการและมอบถังไขมันให้กับ
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาเพื่อสาธิตและติดตั้งถังดักไขมันสำหรับชุมชน
โรงเรียน และวัดริมคลองเปรมประชากร จำนวน 400 ถัง เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
เพื่อสาธิตและติดตั้งถังดักไขมันสำหรับชุมชน โรงเรียน และวัดริมคลองเปรมประชากร จำนวน 400 ถัง
ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันรักษาอนุรักษ์
คูคลองให้ความรู้และสร้างความตระหนักประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบน้ำเสียชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งถังดักไขมัน
และวิธีการดูแลถังดักไขมันอย่างง่าย โดยได้ดำเนินการสาธิตให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง) เขตดุสิต ,วัดดอนเมืองพระอารามหลวง เขตดอนเมือง ,
วัดหลักสี่พระอารามหลวง เขตหลักสี่ , วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม)
และวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร