หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,159 สส. สร้าง ทสม. ประชาชนจิตอาสาฯ รุ่นแรก “สืบสาน รักษา และต่อยอด”

สส. สร้าง ทสม. ประชาชนจิตอาสาฯ รุ่นแรก “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 29/09/2562 19:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 131 PRINT

สส. สร้าง ทสม. ประชาชนจิตอาสาฯ รุ่นแรก “สืบสาน รักษา และต่อยอด”

          วันนี้ (29 ก.ย. 2562) ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ทสม.ประชาชนจิตอาสา “สืบสาน รักษา และ ต่อยอด” เพื่อขยายผลการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ให้กับ ทสม. ตลอดจนเสริมสร้างความรู้   ความเข้าใจศาสตร์ด้านต่างๆ ที่จิตอาสาจะนำไป สืบสาน รักษา และต่อยอด ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน รวมทั้งนำไปสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป

          นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำคัญยิ่งกับการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน โดยเฉพาะ เครือข่าย ทสม. ซึ่งนับเป็นเครือข่าย การทำงานภาคประชาชนที่เชื่อมต่อกับกระทรวงฯ โดยตรง เปรียบเสมือน “โซ่ข้อกลาง” เชื่อมประสานการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเข้าด้วยกัน จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สามารถบูรณาการการทำงานเข้ากับงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สนองพระราโชบาย ขยายผลสู่การเป็นเครือข่าย ทสม.จิตอาสา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบัน มี ทสม. อยู่ทั่วประเทศ กว่า 2 แสนคน (229,921 คน) และสมัครเป็น ทสม.จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. แล้ว กว่า ๘ หมื่นคน (86,148 คน)

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร ทสม.ประชาชนจิตอาสา “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ขึ้น เพื่อให้ ทสม. ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดี มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ สามัคคี มีวินัย นำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลการสร้างจิตสำนึกจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้อื่น โดยเริ่มจากครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อน และที่ทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2562 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม. ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ทสม.ที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี อุทัยธานี และ กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน  200 คน กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น การบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาสร้างวินัยจัดการขยะที่ต้นทาง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาจัดการภัยพิบัติด้านมลพิษทางอากาศ (PM 2.5)  “ศาสตร์พระราชากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” “การจัดการน้ำ” ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ทสม.ประชาชนจิตอาสา และแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอด” เป็นต้น

pic1 pic2 pic3 pic4