หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,136 สส.ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2562

สส.ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2562
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 25/09/2562 18:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 598 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองผลการตรวจประเมินสำนักงานที่รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2562 รายงานผลการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2562 พิจารณาข้อกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมโครงการปี 2563 และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

โดยในปี 2562 มีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office รวมทั้งสิ้น 189 แห่ง ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ 81 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 71 แห่ง สถาบันการศึกษา 17 แห่ง และเอกชน 20 แห่ง โดยในปี 2562 (ข้อมูลวันที่ 23 กันยายน 2562) มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) รวมทั้งสิ้น 137 แห่ง ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 44 แห่ง ระดับเงิน (G เงิน) จำนวน 45 แห่ง และระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 48 แห่ง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการรอตรวจประเมิน 52 แห่ง
คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อหน่วยงาน  https://qrgo.page.link/Pj6UE


รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสีเขียว (Green Office) 2562
ข้อมูลวันที่ 23 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน
นางสาวศุภลักษณ์  ศรีลาวงษ์
นางสาวงามนิจ อนุศาสนี

เบอร์โทรศัพท์
022985653 
pic1 pic2 pic3 pic4