หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,313 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 18/09/2562 17:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 73 PRINT

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 3 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
- นางทัดทรวง สุขสว่าง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ
-นางสาวนภา เอี่ยวประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
3. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นะดับชำนาญการพิเสษ
- นางเรไร เที่ยงธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง