หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,146 ทส. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่5 ชูประเด็น “Clean up Our Sea, Change Our Future”

ทส. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่5 ชูประเด็น “Clean up Our Sea, Change Our Future”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 14/09/2562 20:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 97 PRINT

ทส. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่5 ชูประเด็น  “Clean up Our Sea, Change Our Future”

                      วันนี้ (9 ก.ย.2562) ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019 ) ร่วมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุรชัย อจลบุญ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ Clean up Our Sea,  Change Our Futureโดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 8 - 13 ก.ย. 2562  เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเล ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงบทบาท    ในการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนขยายเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และประเทศ +3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                      นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ASEAN Working Group on Environmental Education - AWGEE)  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ให้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019)  ที่กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี           โดยครั้งที่ 1 และ 2 ประเทศบรูไน เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 3 และ 4 ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้ ครั้งที่ 5 ประเทศไทย       เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ Clean up Our Sea, Change Our Future มุ่งเน้นปัญหาขยะทะเล ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม     ระดับโลก ซึ่งพบว่า หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล ติดอันดับสูงสุด 20 ประเทศของโลก โดย 80% มาจากขยะบนบก ไหลลงแม่น้ำ และลงสู่ทะเล ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต การเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีบทบาท       ในการคิด สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้พวกเขาเกิดความตระหนัก หลงรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการบอกต่อและมีส่วนช่วยในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปได้ 

                       นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวม 60 คน เยาวชนไทย  40 คน ตลอดจน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยกิจกรรม มีทั้งการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาขยะ/ขยะทะเล และการจัดการของแต่ละประเทศสมาชิกฯ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Clean up Our Sea, Change Our Future โดย ปลัด ทส. การเล่าประสบการณ์  “ขยะจากแม่น้ำสู่ทะเล : บทเรียนประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา - เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” รวมทั้งการบรรยาย “การจัดการปัญหาขยะทะเลของประเทศญี่ปุ่น” โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น 

               นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์สื่อและการสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนศึกษาดูงาน        การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เทศบาลขนาดใหญ่) ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบศูนย์รวม ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการจัดการขยะต้นทาง ลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัด มีการนำขยะบางประเภทไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในสถานประกอบการและชุมชน ตลอดจนมีโรงงานเตาเผาขยะเพื่อจัดการขยะปลายทางจากครัวเรือนและชุมชนที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะทะเลของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
pic1 pic2 pic3 pic4