หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 805,896 สส.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน

สส.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/09/2562 11:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 179 PRINT

สส.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน

            จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน ที่เกิดจากไอเสียรถยนต์ และจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ปัญหาจากการใช้สารเคมี การทิ้งของเสีย การเผาขยะทั้งขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เผาเศษซากวัสดุเหลือใช้ในที่โล่ง หรือปัญหาการระบายสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง สารพิษจากเชื้อรา สารเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชและพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การกินอาหารประเภทปิ้ง ย่าง การสูบบุหรี่ ประมาณ 90-95 % ประชาชนที่ได้รับสัมผัสสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม พบว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนการตายของประชากรไทยด้วยโรคมะเร็งสูงสุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงปัญหาผลกระทบจากการได้รับสัมผัสสารมลพิษของประชาชนดังกล่าว จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือวิจัยกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของผู้ได้รับสัมผัสสารมลพิษ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อนำนวัตกรรมอุปกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการบ่งชี้ความเสี่ยงการได้รับสัมผัสมลพิษในสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในที่สุด นอกจากนี้ นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคนที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งบางชนิด ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการคัดกรอง ตรวจติดตาม และดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

            ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน โดยมีเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายกับโรคมะเร็ง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน สำหรับใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรสถานพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การนอกภาครัฐ ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 

pic1 pic2 pic3 pic4