หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,088 สส. เปิดตัว เครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ “คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ที่กรุงเทพมหานคร”

สส. เปิดตัว เครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ “คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ที่กรุงเทพมหานคร”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 28/08/2562 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 185 PRINT

สส. เปิดตัว เครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ “คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ที่กรุงเทพมหานคร”

       วันนี้ (28 ส.ค. 2562) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร “คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ที่กรุงเทพมหานคร” พร้อมเปิดตัวเครือข่ายฯ อย่างเป็นทางการ ร่วมทำจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ชุมชนพัฒนา ล็อค 4 – 5 – 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ชุมชนแออัดแบบอย่างการจัดการขยะที่ดี

       นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย 227,942 คน ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ให้มีบทบาท        เป็น “โซ่ข้อกลาง” เชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักต่อคุณค่า ความสำคัญของฐานทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลัก 4 ป. ได้แก่ ป - ประสาน ความร่วมมือและการสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก หาแนวร่วมมาช่วยกันในการทำงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ป - ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านสื่อต่างๆ  ป - ปฏิบัติ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น และ ป - ประเมินผล ติดตามประเมินผล การแจ้งเหตุ เตือนภัยและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางต่าง ๆ

        สำหรับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ขึ้น ทั้ง 50 เขต ล่าสุด มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,462 คน ขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม และ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถนำนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และ ในวันนี้ ถือเป็นการเปิดตัวเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ที่กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 500 คน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ผู้สังเกตการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมภายในงาน มีทั้ง การเสวนา “บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร” นิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจน “ทสม. จิตอาสา Big Cleaning Day” ในพื้นที่ชุมชนพัฒนา ล็อค 4 – 5 – 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เนื่องด้วยเป็นชุมชนแบบอย่างในการจัดการขยะที่ดี แม้จะเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด โดยมีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนคลองเตย เพื่อการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพของชุมชน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง