หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,110 รมว.ทส. ชี้ สังคมไทยต้องการ "วินัย" พร้อมเดินหน้า สร้าง ทสม.จิตอาสา ผ่าน ทสจ. ทั่วประเทศ

รมว.ทส. ชี้ สังคมไทยต้องการ "วินัย" พร้อมเดินหน้า สร้าง ทสม.จิตอาสา ผ่าน ทสจ. ทั่วประเทศ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 26/08/2562 21:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 219 PRINT

       รมว.ทส. ชี้  สังคมไทยต้องการ "วินัย" พร้อมเดินหน้า สร้าง ทสม.จิตอาสา ผ่าน ทสจ. ทั่วประเทศ

            เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการปฏิบัติงานจิตอาสา ให้กับ จิตอาสา 904 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักประจำและหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 4 รุ่น  โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 นำเข้าพบ เพื่อรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญยิ่งกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะ โครงการจิตอาสา 904 วปร. โดยจะนำแนวคิดจิตอาสาและศาสตร์พระราชามาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย อาทิ การร่วมกันปลูกป่า ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ คนและป่าต้องอยู่ด้วยกันได้ และการช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ฯลฯ ทั้งนี้ หนึ่งในหลายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม มาจากคำว่า “วินัย” ที่พบว่า คนรุ่นใหม่ ยังขาดวินัย ความอดทน และความซื่อสัตย์ ดังนั้น สิ่งที่ประเทศไทยต้องการในวันนี้ คือ ความมีวินัย ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคง จึงขอฝากจิตอาสาฯ ทุกคน ให้นำความรู้ ประสบการณ์ และวินัยที่ได้จากการฝึกอบรมฯ มาใช้ในชีวิตประจำวัน และ      ต่อยอด ขยายผล ถ่ายทอดความรู้สึกและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น ไปยังรอบข้าง ครอบครัว และเพื่อนๆ หรือหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มจากในกระทรวงฯ นี้ก่อน

            นอกจากนี้ ยังได้รับฟังแนวคิดที่เป็นประโยชน์จากจิตอาสา 904 ที่สามารถดำเนินการได้ ใน 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะสั้น คือ การอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. ให้เป็นจิตอาสา โดยจะมีนโยบายไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั่วประเทศ ให้ฝึกหลักสูตรจิตอาสาให้กับ ทสม. ส่วน แผนระยะกลาง ได้แก่ การรักษาความสะอาด การจัดการขยะ การฟื้นฟูป่าไม้ แม่น้ำคูคลอง และ แผนระยะยาว ได้แก่   การปลูกฝังความรักในแผ่นดินไทย โดยเฉพาะรักสถาบันพระมหากษัตริย์และรักทรัพยากรธรรมชาติในทุกตารางนิ้ว ซึ่งหากจะปลูกฝังในกลุ่มวัยรุ่น พวกเราจะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาก่อน รมว.ทส. กล่าว

            ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า จิตอาสาฯ ที่เข้ารับมอบนโยบายในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ” ระยะเวลา 6 สัปดาห์ จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" อบรมระหว่างวันที่ 1 พ.ย.- 20 ธ.ค. 2561 และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ระยะเวลา 15 วัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1/62 อบรมระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2562 รุ่นที่ 2/62 อบรมระหว่างวันที่ 15 - 30 มิ.ย. 2562 และ รุ่นที่ 3/62 อบรมระหว่างวันที่ 10 - 25 ส.ค. 2562 รวม 4 รุ่น จำนวน 46 คน จากทั้งหมด 59 คน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึก มีทัศนคติที่ดี มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ มีความสามัคคี และสามารถเป็นวิทยากรการอบรมขยายผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนหลักให้กับจิตอาสาประชาชนทั่วไป ในกรณีมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ หรือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 6 หมวดวิชา ได้แก่ 1.วิชาทหารทั่วไปและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 2.วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.วิชาอบรมความรู้จิตอาสา 4.วิชาชีพเลือก ใช้กรณีเกิดภัยพิบัติ  5.วิชาศาสตร์พระราชา และ 6. วิชาการศึกษาดูงาน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องมอบนโยบายจิตอาสา904