หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,084 ทส. จัดกิจกรรมการนำเสนอสารนิพนธ์ และพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

ทส. จัดกิจกรรมการนำเสนอสารนิพนธ์ และพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 23/08/2562 19:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 130 PRINT

ทส. จัดกิจกรรมการนำเสนอสารนิพนธ์ และพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการนำเสนอสารนิพนธ์ และพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด และร่วมรับฟังการนำเสนอสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมไทย” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
pic1 pic2 pic3 pic4