หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,089 สส.ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง”

สส.ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 25/07/2562 10:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 133 PRINT

สส.ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง”

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน โครงการ “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ รศ.ดร. สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีการผลิตและให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุดในทุกวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี แทนการทิ้งเมื่อเลิกใช้ และนำมาสร้างคุณค่าใหม่ ปราศจากของเสีย และรักษ์โลก เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่แท้จริง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมทุกระดับอย่างยั่งยืน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจหมุนเวียน