หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,853 สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล

สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 23/07/2562 10:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 151 PRINT

สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูลขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูล พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงสร้างเครือข่ายโรงเรียนอีโคสคูลให้มีความเข้มแข็งต่อไป  และจัดให้มีพิธีเปิดการประชุม ในวันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต โดยนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรีียนอีโคสคูล ประจำปี 2562 จำนวน 90 คน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง